วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำโดย ผอ.ดร.สมหวัง โชติการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เปิดสอนทวิศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ