การจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยไม่สอบคัดเลือก(โควตา)ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเรื่อง การจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยไม่สอบคัดเลือก(โควตา)ปีการศึกษา 2564