ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– เรือนจำกลางชายจังหวัดเชียงใหม่
– ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา  คนใจดี
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com

นายกฤษฎา  ยอดแก้ว
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

example@mail.com

นายกัณฐวุฒิ  ไชยวรรณ์
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนเวียงแหงวิทยาลัย

example@mail.com

นายวรายุทธ  หลวงกัน
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ศูนย์การเรียนวัดดอนจั่น

example@mail.com
09 5516 8350

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชัญญานุช ไชยวงค์
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก
– โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

example@mail.com