งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานุช ไชยวงค์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

example@mail.com

นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการ

example@mail.com

นางทิฆัมพร  ต๊อดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานเรือนจำกลางเชียงใหม่ เเละศูนย์ฝึกเเละอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

example@mail.com

นายกฤษฎา ยอดแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

example@mail.com

นายมงคล มัณฑาลัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

example@mail.com

นายธีราเทพ หน่อคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานบริษัทอีจิซเทค จังหวัดเชียงใหม่

example@mail.com

นายวรายุทธ หลวงกัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com

นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com

นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com

นางสาวรัตนา อูบคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น

example@mail.com

นายนฤนาท  สังข์กลิ่นหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

example@mail.com

นางสาวจันทร์จิรา นางเมาะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com

นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

example@mail.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย