โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนักเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา เเละมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร.สมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบหมายให้ นายบรรจบ  โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นักเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่