โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยได้นำนักเรียน ที่ได้ผ่านการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ เเละเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ หจก. แอ็ด.สตีล แอนด์ ลิฟวิ่ง บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่