ประกาศ กำหนดเลื่อน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564