ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว