ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทโควตา ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕