ประกาศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site)

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On Site) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้