ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๐

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔