ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (on-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖

งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔