เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูรุ้คุณแก่นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม