กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)