กิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2563

กิจกรรม โครงการวันลอยกระทง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารโรงอาหาร