การประเมินแผนธุรกิจ โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ดำเนินการจัดประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการประกวดแผนธุรกิจระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๔