เข้าร่วมประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน

ในวัน จันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประชุมผ่านระบบ zoom กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน ภาค ๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง