เข้ารับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เข้ารับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔