การแข่งทักษะ ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมี แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ส่งเข้าแข่งขันทักษะในครั้งนี้