การส่งมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายนิธิศ  ทิพนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงส่งมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยทำตามกระบวนการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด