การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ  ทิพนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มอบของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างกำลังใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด และลดความวิตกกังวลใจ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมส่งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้พิการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564