โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นำคณะผู้บริหาร คณครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ในหัวเรื่อง แผนพัฒนาสถานศึกษา SWOT กำหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา โดยมีนายวิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำบแพงชั้น 2 และ 3 โดยทำตามกระบวนการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด