จัดการเรียนการสอน

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้เดินทางไปจัดการเรียนการสอนที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เรือนจำกลางเชียงใหม่ และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564