แนวการปฏิบัติของนักเรียนในการตรวจ Antigen Test Kit(ATK)

ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวการปฏิบัติของนักเรียนในการตรวจ Antigen Test Kit(ATK) ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone In School โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ออน