การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วันท่ี1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดสตีล แอนด์ ลิฟวิ่ง ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่