รหัสนักศึกษา : *รหัสนักศึกษา 10 หลัก เริ่มต้นด้วยเลขปีที่เข้าเรียน
   
  ประกาศ งานวัดผลและประเมินผล
นักศึกษาที่มาแก้ผลการเรียนแล้ว แต่ผลการเรียนยังติด 0 มส. เหมือนเดิม ให้ติดต่องานวัดผลฯด่วน
ติดต่อ ครูทิฆัมพร Tel.086-6563200 , ครูอี๊ฟ Tel.085-0365722