งานอาคารสถานที่

นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู

หัวหน้างานอาคารสถานที่

example@mail.com
08 8888 8888

นายอดิสรณ์ โยธานันท์

ผู้ช่วยงานอาคารปฏิบัติการ
4,000 ตร.ม.

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย

ผู้ช่วยงานอาคารปฏิบัติการ
2,400 ตร.ม.

example@mail.com
08 8888 8888

นางสาวทิพรัตน์ คำจีน

ผู้ช่วยงานอาคารวิทยบริการ

example@mail.com
08 8888 8888

นางมุกดา พิมใจ

แม่บ้าน

example@mail.com
08 8888 8888

นางจินตนา จันทร์อ้าย

แม่บ้าน

example@mail.com
08 8888 8888

นายทศพร กันธิยะ

นักการภารโรง

example@mail.com
08 8888 8888

นายสมเกียรติ นางเมาะ

นักการภารโรง

example@mail.com
08 8888 8888

นายอนุพงษ์ สันสอน

นักการภารโรง

example@mail.com
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย