จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการจำนวน 2 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการจำนวน 2 อัตรา (เวลากลางวัน 1 อัตรา เวลากลางคืน 1 อัตรา)